top of page
  • Writer's pictureДело-Скопје

Видео-Извор "Водата што гори"

Изворот се наоѓа во Долни Чифлик и претставува вистинско чудо.





bottom of page